B.K.F. advokátska kancelária, v.o.s. - právne služby v oblasti občianskeho práva a obchodného práva a pridružených odvetví.

Odmena za právne služby

Odmena za právne služby v zmysle vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb je v zásade otázkou vzájomnej dohody medzi kanceláriou a jej klientom a závisí od konkrétneho prípadu.

Pri dohode o cene za právne služby vychádzame predovšetkým z rozsahu a charakteru služieb, ktoré klient požaduje, ako aj od hodnoty veci. Kontaktujte nás.

Zmluvná odmena sa určuje:

Horeuvedené spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť navzájom kombinované tak, aby cena za poskytnuté právne služby zodpovedala požiadavkám klienta a jeho predstavám a zároveň aby bola primeraná konkrétnemu prípadu.


V prípade, ak nedôjde k dohode medzi klientom a kanceláriou, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia § 9 až § 14 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

[Hore]

 

1994-2018

Tieto stránky spĺňajú štandard XHTML 1.0 a CSS a v záujme poskytovania kvalitných služieb používajú cookies